2014: Projectleider Proeftuinproject Gemeente Veere
Binnen dit project zijn in samenwerking met verschillende partijen (De Gemeente, WMO functionarissen, een Welzijnsorganisatie en een thuiszorgorganisatie) werkvormen en werkmethodes in de praktijk onderzocht om in een vroeger stadium ondersteuning te bieden, waardoor een WMO aanvraag niet nodig is. Dit project heeft geleid tot minder WMO aanvragen en effectievere samenwerking tussen de verschillende participanten.

2014, 2015, 2016: Gemeente Veere
Adviseren en coachen van beleidsfunctionarissen met betrekking tot de veranderende rol in het sociale domein.

Arno van der Heide,
Beleidsfunctionaris gemeente Veere

“Jack van de Schraaf heeft mij individueel gecoacht bij veranderingsprocessen van maatschappelijke organisaties in een bestuurlijke context. Hij is in staat om snel en adequaat situaties te doorgronden en te analyseren. Vandaar uit vragen te stellen om denkprocessen te ordenen en te sturen. Gelijktijdig geeft hij hierbij zijn visie op veranderingsprocessen van maatschappelijke organisaties. Hij doet dit op een inspirerende manier waardoor dit stimulerend werkt en dit kan gebruiken in je verdere werk”.

2015: Inspiratie workshop voor de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Inspiratiebijeenkomst met het team Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Veere.
Een interactieve bijeenkomst met als centrale thema:
Hoe dienstverlenend is het team?
“Dilemma’s van de beleidsfunctionaris in het speelveld tussen bestuurders, externe partijen en organisaties”.

Tiny Schaap:
Hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Veere

“In een korte inspirerende sessie met de medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Veere heeft Jack ons bewust gemaakt van onze eigen invloed en rol ten opzichte van systemen, regels e.d.. Dit heeft hij bereikt door ons soms een spiegel voor te houden en/of prikkelende vragen te stellen. Ook hebben we zelf de centrale vraag beantwoord: Hoe dienstverlenend is de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling? Jack weet in korte tijd denkbeelden bespreekbaar te maken zonder het beeld vooraf in te vullen.”.

2016: Ondersteunen initiatieven dorp Vrouwenpolder
De Gemeente Veere heeft de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn de initiatieven vanuit de dorpsraad van Vrouwenpolder om de (zorg)voorzieningen in het dorp te behouden en verder te ontwikkelen, te ondersteunen en te faciliteren. Voor vrouwenpolder een plan van aanpak geschreven samen met de dorpsraad. Daarvoor interviews afgenomen met dorpsbewoners van verschillende groepen en gezindten. 

2016: Begeleiden van het voorzittersoverleg Stad Veere
Ik heb dit overleg begeleid en "Plan van Aanpak" samen met de opdrachtgever beschreven om het voorzittersoverleg van de Stad Veere te ondersteunen door middel van mediation. Mediation was gericht op het vergroten van het onderlinge vertrouwen, wederzijds respect, creëren van een gezamenlijk belang en de basis leggen voor een gezamenlijke agenda.
Deelnemers aan het overleg:
De voorzitters of hun vervanger van de volgende organisaties:
2016: Koninklijke Harmonie "Eendracht Maakt Macht" heeft gevraagd om hen te ondersteunenHarmonie
Voor EMM is het belangrijk om jaarlijks nieuwe leden te werven. Om het werven van nieuwe leden te stimuleren en de positie van EMM te versterken is verbinding gezocht met de samenleving en partners in het sociaal domein. EMM heeft gedurende het traject de regie gevoerd. EMM is tenslotte eigenaar en uitvoerder van het plan. In samenwerking met Sanne Zuijderduin van Inzicht Werkt hebben wij EMM ondersteund. Gedurende het hele traject is voortdurend afstemming gezocht en zijn gezamenlijk de vervolgstappen bepaald.
linkedin twitter inspiratie innovatie cocreatie coaching